21,935 Unikalnych wizyt
Nawigacja
Strona g?ówna
OSP Modliborzyce
Historia
Interwencje
Zawody sportowo- po?arnicze
Galeria zdj??
Krwiodawstwo
Linki
Ostatnie artykuły
?wiczenia jednostek ...
Honorowe Krwiodawstwo
Podsumowanie obchodó...
Powitanie
?wiczenia jednostek ksrg

Naczelnik dnia October 23 2013 23:23:00 · Czytaj więcej · 412 czytań · Drukuj
Honorowe Krwiodawstwo

W pi?tek 27 wrze?nia odby?a si? kolejna akcja krwiodawstwa. Tym razem do autobusu zaparkowanego na parkingu przy Urz?dzie Gminy przysz?a Pani Alina Bo?, która przeprowadzi?a wywiad z dawcami oraz zrobi?a zdj?cia do Panoramy Powiatu oraz Radia Lublin

Wi?cej w dalszej cz??ci nwesa
Podsumowanie 100-lecia
By?o min??o. Stulecie ju? za nami, by?o hucznie i weso?o. Teraz nadszed? czas na pare s?ów podsumowania. Zapraszam do lektury


OBCHODY JUBILEUSZU 100-LECIA OSP W MODLIBORZYCACH

Ochotnicza Stra? Po?arna w Modliborzycach powsta?a w 1913 roku. Dla uczczenia jubileuszu powstania jednostki 22 wrze?nia 2013 r. zorganizowano uroczyste obchody 100-lecia istnienia Ochotniczej Stra?y Po?arnej w Modliborzycach
Obchody rozpocz??y si? przemarszem pocztów sztandarowych, druhów stra?aków wraz z zaproszonymi go??mi z pod Urz?du Gminy do ko?cio?a parafialnego w Modliborzycach, gdzie msz? ?wi?t? w intencji jednostki i druhów stra?aków odprawi? kapelan powiatowy stra?aków ks. Józef Krawczyk w koncelebrze z dziekanem dekanatu Modliborskiego ks. Stanis?aw Piaseckim i ks. proboszczem Markiem Dankiem.